VOLEJTE (PO - PA): +420 381 020 700
O nás
 • Nabízíme komplexní služby v oblasti pohledávek
 • Více než 15 let zkušeností
 • Profesionalní přístup k partnerům i dlužníkům
Image 0 - Asociace inkasních agentur

Etický kodex společnosti MEMFIS. cz, s.r.o.

Tento Etický kodex společnosti MEMFIS .cz s.r.o., IČ 26026074, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9846, upravuje pravidla chování společnosti MEMFIS .cz s.r.o., jejích zaměstnanců a všech osob, které plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv (zejména mandátních) při vztazích vnitřních i při jednání vůči dalším osobám.

Společnost MEMFIS. cz, s.r.o. bude vždy:

 • postupovat podle platných právních předpisů a respektovat dobré mravy
 • všechny obchodní vztahy uzavírat v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a s ohledem na ostatní právní předpisy
 • zachovávat pravidla hospodářské soutěže
 • se všemi obchodními partnery jednat rovnocenně a podle uzavřených smluv a to vždy s péčí řádného hospodáře.
 • brát zvláštní ohled na ochranu osobních údajů dlužníků, věřitelů i jiných osob

Zaměstnanci společnosti i osoby, které plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv (zejména mandátních), jednají vždy tak aby:

 • brali zvláštní ohled na ochranu osobních údajů dlužníků, věřitelů i jiných osob
 • nepoškodili dobré jméno společnosti a její zájmy a naopak nejlepším možným způsobem reprezentují společnost navenek a zvyšují její prestiž
 • jednali v souladu s platným právním řádem ČR
 • neporušili žádný platný právní předpis a vždy jednali v mezích zákona a s ohledem na dobré mravy
 • se nedostali do rozporu s nařízeními a předpisy zaměstnavatele, pracovní smlouvou, mandátní smlouvou, s předpisy a smluvními podmínkami věřitelů, kodexy a pravidly chování.
 • ani z nedbalosti nesdělili žádné provozní, ekonomické nebo jiné interní informace o společnosti, jejích klientech, dlužnících nebo třetích osobách se zvláštním ohledem na ochranu osobních údajů
 • jejich vystupování, chování, jednání a komunikace bylo profesionální
 • při výkonu své práce a úkolů jednali ekonomicky ať už ve vztahu ke společnosti MEMFIS.CZ s.r.o. nebo ve vztahu ke klientům, dlužníkům nebo jiným osobám
 • nezpůsobili škodu, ať už hmotnou nebo nehmotnou, zaměstnavateli, jeho klientům, dlužníkům nebo jiným osobám
 • nesdělovali třetím osobám žádné informace, které by mohly být považovány za porušení zákona o ochraně osobních údajů
 • zachovávat pracovní kázeň
 • prohlubovat profesní znalosti a vzdělání
 • nakládat s prostředky svěřenými zaměstnavatelem k výkonu práce tak, aby nedošlo k jejich odcizení a poškození
 • byli k zaměstnavateli loajální

Zaměstnanci společnosti i osoby, které plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv, jsou dále povinni zachovávat zejména tato pravidla:

 • jednat s dlužníkem slušně, nepoužívat vulgární, xenofobní, rasistické nebo jiné urážlivé výrazy, nevytvářet na dlužníka a jeho rodinu psychický nátlak stejně jako nepoužívat fyzické násilí
 • zachovávat profesionální komunikaci a přístup
 • netvrdit dlužníkovi, že bude přistoupeno ke krokům, které nejsou v kompetenci společnosti
 • nesdělovat třetím osobám informace o dlužníkovi
 • nevyptávat se nezletilých dětí na majetkové poměry, rodinné poměry, bydliště, ani jiné údaje o dlužníkovi a pokud možno se vyhnout komunikaci s nezletilým dítětem
 • nevylepovat ani jinak nezveřejňovat na veřejných a veřejně přístupných místech nebo ve společných prostorech domu informace o dlužníkovi, dluhu nebo o jeho poměrech.
 • nesdělovat informace o dlužníkovi jeho zaměstnavateli, obchodním partnerům, rodině nebo známým, sousedům nebo jiným osobám
 • neuvádět dlužníky ani jiné osoby v omyl vydáváním se za advokáty, exekutory nebo úřední osoby, zaměstnance státní správy nebo samosprávy
 • za žádných okolností nezneužívat tíživé situace dlužníka a nevyužívat takové situace k vymožení dlužné částky
 • náklady na vymáhání dlužné částky vždy vyčíslit pouze do maximální výše určené v mandátní smlouvě uzavřené s jednotlivými obchodními partnery
 • nezadržovat vymožené finanční prostředky nebo majetek dlužníka
 • neuzavírat s dlužníkem žádné a jakékoliv soukromé dohody, nerozhodovat o odpuštění dluhu nebo jakékoliv jeho části
 • vždy hledat řešení případu a to konstruktivní a ekonomické jak pro dlužníka, tak pro věřitele tak pro zaměstnavatele
 • vždy jednat tak, aby svým chováním nepoškodili zaměstnavatele nebo klienta, pro kterého zaměstnavatel poskytuje služby
 • netelefonovat dlužníkům po 22. hodině a nenavštěvovat dlužníky po 22. hodině

Tento Etický kodex je přílohou Pracovního řádu, jakož i veškerých mandátních smluv a jeho podpisem zaměstnanec a osoba, která plní úkoly společnosti na základě uzavřených smluv (zejména mandátních) zároveň prohlašuje, že byl(a) s Kodexem seznámen(a) a bere na vědomí povinnost se jím beze zbytku řídit.