VOLAJTE (PO - PI): +420 388 303 021
O nás
 • Sme riadnym členom Asociácie inkasných agentúr
 • Ponúkame komplexné služby v oblasti pohľadávok
 • Viac ako 10 rokov skúseností
 • Profesionálny prístup k partnerom aj dlžníkom
Image 0 - Asociace inkasních agentur

Etický kódex spoločnosti MEMFIS. cz, sro 

Tento Etický kódex spoločnosti MEMFIS .sk sro, IČO 26026074, so sídlom Bratislava, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 9846, upravuje pravidlá správania spoločnosti MEMFIS .sk sro, jej zamestnancov a všetkých osôb, ktoré plnia úlohy spoločnosti na základe uzatvorených zmlúv (najmä mandátnych) pri vzťahoch vnútorných i pri rokovaniach voči ďalším osobám.

Spoločnosť MEMFIS. cz, sro bude vždy:

 • postupovať podľa platných právnych predpisov a rešpektovať dobré mravy
 • všetky obchodné vzťahy uzatvárať v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka as ohľadom na ostatné právne predpisy
 • zachovávať pravidlá hospodárskej súťaže
 • so všetkými obchodnými partnermi jednať rovnocenne a podľa uzavretých zmlúv a to vždy so starostlivosťou riadneho hospodára.
 • brať osobitný ohľad na ochranu osobných údajov dlžníkov, veriteľov aj iných osôb

Zamestnanci spoločnosti aj osoby, ktoré plnia úlohy spoločnosti na základe uzatvorených zmlúv (najmä mandátnych), konajú vždy tak abyy:

 • brali osobitný ohľad na ochranu osobných údajov dlžníkov, veriteľov aj iných osôb
 • nepoškodili dobré meno spoločnosti a jej záujmy a naopak najlepším možným spôsobom reprezentujú spoločnosť navonok a zvyšujú jej prestíž
 • konali v súlade s platným právnym poriadkom SR
 • neporušili žiadny platný právny predpis a vždy konali v medziach zákona a vzhľadom na dobré mravy
 • sa nedostali do rozporu s nariadeniami a predpismi zamestnávateľa, pracovnou zmluvou, v mandátnej zmluve, s predpismi a zmluvnými podmienkami veriteľov, kódexy a pravidlami správania.
 • ani z nedbanlivosti neoznámili žiadne prevádzkové, ekonomické alebo iné interné informácie o spoločnosti, jej klientoch, dlžníkoch alebo tretích osobách sa osobitným zreteľom na ochranu osobných údajov
 • ich vystupovanie, správanie, jednanie a komunikácia bolo profesionálne
 • pri výkone svojej práce a úloh jednali ekonomicky či už vo vzťahu k spoločnosti MEMFIS.CZ sro alebo vo vzťahu ku klientom, dlžníkom alebo iným osobám
 • nespôsobili škodu, či už hmotnú alebo nehmotnú, zamestnávateľovi, jeho klientom, dlžníkom alebo iným osobám
 • inými osobami tretím osobám žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované za porušenie zákona o ochrane osobných údajov
 • zachovávať pracovnú disciplínu
 • prehlbovať odborné znalosti a vzdelanie
 • nakladať s prostriedkami zverenými zamestnávateľom na výkon práce tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu a poškodeniu
 • boli k zamestnávateľovi lojálni

Zamestnanci spoločnosti aj osoby, ktoré plnia úlohy spoločnosti na základe uzavretých zmlúv, sú ďalej povinní zachovávať najmä tieto pravidlá:

 • jednať s dlžníkom slušne, nepoužívať vulgárne, xenofóbne, rasistické alebo iné urážlivé výrazy, nevytvárať na dlžníka a jeho rodinu psychický nátlak rovnako ako nepoužívať fyzické násilie
 • zachovávať profesionálnu komunikáciu a prístup
 • netvrdit dlžníkovi, že sa pristúpi ku krokom, ktoré nie sú v kompetencii spoločnosti
 • neoznamovať tretím osobám informácie o dlžníkovi
 • nevyptávat sa maloletých detí na majetkové pomery, rodinné pomery, bydlisko, ani iné údaje o dlžníkovi a pokiaľ možno sa vyhnúť komunikáciu s maloletým dieťaťom
 • nevylepovat ani inak nezverejňovať na verejných a verejne prístupných miestach alebo v spoločných priestoroch domu informácie o dlžníkovi, dlhu alebo o jeho pomeroch.
 • nepodávali informácie o dlžníkovi jeho zamestnávateľovi, obchodným partnerom, rodine alebo známym, susedom alebo iným osobám
 • neuvádzať dlžníkmi ani iné osoby do omylu vydávaním sa za advokátmi, exekútormi alebo úradnej osoby, zamestnancov štátnej správy alebo samosprávy
 • za žiadnych okolností nezneužívať ťaživej situácie dlžníka a nevyužívať takéto situácie k vymoženiu dlžnej čiastky
 • náklady na vymáhanie dlžnej čiastky vždy vyčísliť len do maximálnej výšky určenej v mandátnej zmluve uzatvorenej s jednotlivými obchodnými partnermi
 • nezadržovať vymoženej finančné prostriedky alebo majetok dlžníka
 • neuzatvárať s dlžníkom žiadne a akékoľvek súkromné ​​dohody, nerozhodovať o odpustenie dlhu alebo akejkoľvek jeho časti
 • vždy hľadať riešenia prípadu a to konštruktívne a ekonomické ako pre dlžníka, tak pre veriteľa tak pre zamestnávateľov
 • vždy konať tak, aby svojim správaním nepoškodili zamestnávateľa alebo klienta, pre ktorého zamestnávateľ poskytuje služby
 • netelefonovať dlžníkom po 22. hodine a nenavštevovať dlžníkmi po 22. hodine

Tento Etický kódex je prílohou Pracovného poriadku, ako aj všetkých mandátnych zmlúv a jeho podpisom zamestnanec a osoba, ktorá plní úlohy spoločnosti na základe uzatvorených zmlúv (najmä mandátnych) zároveň prehlasuje, že bol (a) s Kódexom oboznámený (a) a berie na vedomie povinnosť sa ním bezo zvyšku riadiť.

MEMFIS. cz sro
Bohumil Petřek, konateľ